Yad Vashem entry for Marianne Grunfeld, courtesy of Yad Vashem, http://www.yadvashem.org.