Addicott, Henry photo

Henry Addicott, copyright Jersey Archives.