Entry for Auguste Spitz in Yad Vashem database, courtesy of Yad Vashem, http://www.yadvashem.org